Меню
Корзина заказов

Политика конфиденциальности

1. Pārzinis un tā kontaktinformācija

 • Personas datu apstrādes pārzinis ir SIA "ATAR" (vienotais reģistrācijas Nr. 40003850212, juridiskā adrese: "Gatves" 5, Madliena, Madlienas pagasts, Ogres novads, LV-5045, faktiskā adrese: Visvalža iela 7, Rīga, LV-1050), kurai pieder interneta veikals "www.atarkafija.lv, turpmāk – "ATAR".
 • ATAR kontaktinformācija ar personas datu apstrādi saistītajos jautājumos: izmantojot epastu kafija@atar.lv vai vēršoties ATAR faktiskajā adresē.

2. Privātuma politikas mērķis

Privātuma politikas mērķis ir sniegt informāciju par personas datu apstrādes nolūku, apjomu, aizsardzību un apstrādes termiņiem.

 • Personas dati ir jebkāda informācija par identificētu vai identificējamu fizisku personu jeb ATAR klientu,  piemēram: vārds uzvārds, personas kods, dzīves vietas vai piegādes adrese, personīgais tālruņa numurs, personīgais e-pasts, nodarbošanās, saņemtie pakalpojumi, norēķinu informācija, telefoniskās, elektroniskās komunikācijas informācija un cita informācija, kas attiecināma uz fizisku  personu - ATAR klientu.

3. Piemērošanas sfēra

Privātuma politiku piemēro privātuma un personas datu aizsardzības nodrošināšanai attiecībā uz fiziskajām personām jeb datu subjektiem (turpmāk – Klienti):

 • potenciālajiem, bijušajiem un esošajiem ATAR klientiem un pircējiem,
 • ATAR interneta veikala apmeklētājiem,
 • ATAR veikalu, biroja un citu telpu apmeklētājiem, tajā skaitā, attiecībā uz kuriem tiek veikta videonovērošana;
 • Privātuma politika ir attiecināma uz datu apstrādi neatkarīgi no tā, kādā formā vai vidē Klients sniedz personas datus (ATAR interneta veikalā, mobilajās aplikācijās, papīra formātā vai elektroniski) un kādās sistēmās vai papīra formā tie tiek apstrādāti.

4. Personas datu apstrādes mērķi (nolūki):

ATAR veic personas datu apstrādi atbilstoši datu apstrādes nolūkiem (mērķiem) un tiesiskiem pamatiem.

 • preču pārdošanai, nomai un komercdarbības nodrošināšanai:
 • klienta identificēšanai un apkalpošanai;
 • pavadzīmes vai rēķina sagatavošanai;
 • preču piegādei;
 • preču atgriešanai vai maiņai;
 • pirkuma naudas atgriešanai;
 • garantijas saistību izpildei;
 • preču uzlabošanai, jaunu preču attīstībai;
 • komerciāliem nolūkiem – preču reklamēšanai un izplatīšanai;
 • klientu sūdzību izskatīšanai un apstrādei;
 • klientu noturēšanai
 • lojalitātes celšanai jeb pastāvīgo klientu priekšrocību (atlaižu) piešķiršanai;
 • norēķinu administrēšanai un atskaišu sagatavošanai;
 • mājaslapas un mobilo aplikāciju uzturēšanai un darbības uzlabošanai;
 • biznesa analīzei un plānošanai;
 • statistikas veidošanai, tīmekļa vietnes un pakalpojumu kvalitātes uzlabošanai;
 • klientiem pielāgota satura veidošanai ar reklāmas palīdzību.
 • informācijas sniegšanai valsts vai pašvaldību iestādēm ārējos normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos un apjomā.

5. Personas datu apstrādes tiesiskais pamats

Klienta personas datu apstrādes, ko veic ATAR, tiesiskie (likumīgie) pamati ir šādi:

 • Klienta pieteikums vai pasūtījums – lai izpildītu Klienta pasūtījumu (pirkumu), lai piegādātu preci Klientam, atrieztu preci vai naudu, apmainītu preci, izskatītu Klienta sūdzību, izpildītu garantijas saistības utml.;
 • normatīvo aktu (likumu) izpildei – lai izpildītu ATAR saistošos normatīvajos aktos (likumos) noteiktus pienākumus;
 • Klienta piekrišana;
 • likumīgās intereses – lai realizētu ATAR likumīgās intereses, kas izriet no normatīvajiem aktiem (likumiem) vai no ATAR un Klienta starpā pastāvošajām saistībām.

ATAR likumīgās intereses ir:

 • veikt komercdarbību;
 • veikt preču tirdzniecību un iznomāšanu;
 • nodrošināt līguma saistību izpildi;
 • saglabāt Klientu rezervācijas un iesniegumus par preču pirkumiem, citus pieteikumus un iesniegumus, piezīmes par tiem, t.sk., kas veikti mutiski, zvanot uz apkalpošanas tālruņiem, interneta mājas lapā;
 • analizēt ATAR interneta veikala darbību, izstrādāt un ieviest to uzlabojumus;
 • administrēt Klienta kontu ATAR interneta veikalā;
 • veikt darbības Klientu noturēšanai;
 • segmentēt klientu datu bāzi preču efektīvākai pārdošanai;
 • attīstīt preces sortimentu;
 • reklamēt savas preces, nosūtot komerciālus paziņojumus;
 • nosūtīt citus ziņojumus par pasūtījuma vai saistību izpildes gaitu un izpildei būtiskiem nosacījumiem;
 • nodrošināt finanšu un biznesa uzskaiti un analītiku;
 • nodrošināt un veicināt preču pārdošanas un piegādes efektivitāti;
 • administrēt maksājumus un neveiktus maksājumus;
 • vērsties valsts vai pašvaldību iestādēs un tiesā savu tiesisko interešu aizsardzībai, kā arī pēc juridiskās palīdzības;

6. Personas datu apstrāde

 • ATAR veic personas datu apstrādi atbilstoši datu apstrādes nolūkiem (mērķiem) un tiesiskiem pamatiem.
 • ATAR apstrādā Klienta datus, izmantojot mūsdienu tehnoloģiskās iespējas, ņemot vērā pastāvošos privātuma riskus un ATAR saprātīgi pieejamos organizatoriskos, finansiālos un tehniskos resursus.
 • Klienta atteikums sniegt ATAR personas datus, kas ir obligāti nepieciešami noteikto darbību izpildei, rada šķēršļus Klientam saņemt, bet ATAR izpildīt noteiktās darbības, piemēram: pirkt/pārdot preci ATAR interneta veikalā, pasūtīt preces piegādi/piegādāt preci, atgriezt preci, saņemt/atmaksāt naudu par pirkumi, saņemt/piešķirt lojalitātes punktus u.c.
 • Attiecībā uz Klientu ATAR var veikt automatizētu lēmumu pieņemšanu, t.i. tādu, kuras pamatā ir tikai automatizēta apstrāde, un kas notiek izmantojot tehnoloģiskus līdzekļus un bez cilvēka līdzdalības. Klients var iebilst automatizētu lēmumu pieņemšanai; tas, atsevišķos gadījumos, var ierobežot Klientu izmantot vai saņemt viņam pieejamas iespējas (piemēram, pieteikt preces atgriešanu un pirkuma naudas atmaksu).
 • Klienta pasūtījumu (rezervāciju) kvalitatīvai un ātrai izpildei ATAR var pilnvarot trešās personas jeb savus sadarbības partnerus veikt atsevišķas preču piegādes darbības, kā piemēram, iznomāto preču piegādi, rēķinu izsūtīšanu utml. Ja šo uzdevumu izpildei trešās personas jeb sadarbības partneri apstrādā ATAR rīcībā esošos Klienta personas datus, attiecīgas trešās personas vai sadarbības partneri ir uzskatāmi par apstrādātājiem un ATAR ir tiesības nodot viņiem uzdevumu izpildei vajadzīgos Klienta personas datus tādā apmērā, kā tas nepieciešams konkrēto darbību veikšanai.

7. Personas datu nodošana trešajām personām un trešo valstu subjektiem

  ATAR neizpauž trešajām personām un nenodod Klienta personas datus vai jebkādu citu informāciju par Klientu apstrādei ārpus Eiropas Savienības un Eiropas Ekonomikas Zonas, izņemot:

  • ja attiecīgajai trešajai personai dati jānodod noslēgtā līguma ietvaros, lai veiktu kādu līguma izpildei nepieciešamu vai ar likumu deleģētu funkciju (piemēram, bankai – norēķinu ietvaros, vai, lai nodrošinātu pakalpojumu, piemēram, lai piegādātu preci ar kurjerpastu vai pakomātu);
  • online maksājumu apstrādi nodrošina maksājumu platforma makecommerce.lv, tāpēc mūsu uzņēmums maksājumu izpildei nepieciešamos personas datus nodod platformas īpašniekam Maksekeskus AS.
  • saskaņā ar Klienta nepārprotamu un brīvprātīgu piekrišanu;
  • normatīvajos aktos (likumā) noteiktajām personām, noteiktajos gadījumos, noteiktajā kārtībā un apjomā;
  • ATAR likumīgo interešu aizsardzībai, piemēram, vēršoties tiesā vai citās valsts institūcijās pret personu, kura ir aizskārusi ATAR likumīgās intereses.

  8. Personas datu aizsardzība

   ATAR aizsargā Klienta datus, izmantojot mūsdienu tehnoloģiju iespējas, ņemot vērā pastāvošos privātuma riskus un ATAR saprātīgi pieejamos organizatoriskos, finansiālos un tehniskos resursus, tajā skaitā izmantojot šādus drošības pasākumus:

   • Datu šifrēšanu, pārraidot datus (SSL šifrēšana);
   • Ielaušanās aizsardzības un atklāšanas programmas;
   • Citus aizsardzības pasākumus atbilstoši aktuālajām tehnikas attīstības iespējām.

   9. Personas datu glabāšanas ilgums

   ATAR glabā un apstrādā Klienta personas datus, kamēr pastāv viens no šiem pamatiem:

   • kamēr normatīvajos aktos (likumā) noteiktajā kārtībā ATAR vai Klients var realizēt savas tiesiskās intereses (piemēram, iesniegt iebildumus vai celt vai vest prasību tiesā);
   • kamēr ATAR pastāv normatīvajos aktos (likumā) noteiktais pienākums datus glabāt;
   • kamēr ir spēkā Klienta piekrišana attiecīgai personas datu apstrādei, ja nepastāv cits datu apstrādes likumīgais pamats.
   • Kad šeit minētie apstākļi izbeidzas, Klienta personas dati tiek dzēsti.

   10. Piekļuve personas datiem un citas Klienta tiesības

   Klientam ir tiesības:

   • saņemt normatīvajos aktos noteikto informāciju saistībā ar viņa datu apstrādi. ATAR interneta veikala Klientu informācija ir ievietota un pieejama privātajā kabinetā www.atarkafija.lv/pirceja-profils, kur Klients var pārliecināties par savu datu pareizību un tos labot.
   • saskaņā ar normatīvajiem aktiem pieprasīt ATAR piekļuvi saviem personas datiem,
   • pieprasīt ATAR veikt personas datu papildināšanu, labošanu vai dzēšanu, vai apstrādes ierobežošanu attiecībā uz Klientu,
   • iebilst pret apstrādi (tajā skaitā pret personas datu apstrādi, kas veikta pamatojoties uz ATAR likumīgajām interesēm),
   • uz datu pārnesamību.

   Šīs tiesības īstenojamas, ciktāl datu apstrāde neizriet no ATAR pienākumiem, kas tai ir uzlikti ar spēkā esošajiem ārējiem normatīvajiem aktiem, un kuri tiek veikti sabiedrības interesēs.

   Klients var iesniegt pieprasījumu par savu tiesību īstenošanu:

   • rakstveida formā klātienē ATAR juridiskajā adresē, uzrādot personu apliecinošu dokumentu;
   • elektroniskā pasta veidā, parakstot ar drošu elektronisko parakstu;
   • privātajā kabinetā tīmekļa vietnē www.atarkafija.lv/pirceja-profils

   11. Sīkdatņu apstrāde

    • Sīkdatne ir informācijas rinda, kas satur tikai tekstu, ko mūsu tīmekļa serveris nosūta uz pārlūkprogrammas sīkdatņu failu uz jūsu datora cietā diska. Tas ļauj mūsu tīmekļa vietnei atcerēties, kas jūs esat, kad ir izveidota saikne starp tīmekļa serveri un tīmekļa pārlūkprogrammu. Galvenais sīkdatnes mērķis ir identificēt lietotājus un ļaut mūsu tīmekļa serverim sniegt jums pielāgotas tīmekļa lapas, kā rezultātā SIA ATAR tīmekļa vietnes apmeklējums kļūst jums personīgāks un atbilstošāks jūsu individuālajām vajadzībām.
    • ATAR tīmekļa vietne (interneta veikals) var izmantot sīkdatnes un citas tehnoloģijas, tādas kā tīmekļa bāksignāli un pikseļu marķējumi.
    • Apmeklējot ATAR tīmekļa vietni (www.atarkafija.lv), lietotājam tiek attēlots logs ar ziņojumu par to, ka tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Aizverot šo ziņojuma logu, lietotājs apstiprina, ka ir iepazinies ar informāciju par sīkdatnēm un tiem piekrīt. Ikvienas tīmekļa pārlūkprogrammas drošības iestatījumos iespējama sīkdatņu ierobežošana un dzēšana.
    • ATAR interneta veikalā (tīmekļa vietnē) tiek izmantoti sīkfaili, identificējot lietotājus kā unikālas, bet anonīmas personas. Sīkfailu lietošana palīdz ATAR uzlabot sniegtos pakalpojumus, piemēram, saglabājot Klienta apskatīto preču sarakstu. Sīkfailu lietošana palīdz ATAR reģistrēt apmeklētāju skaitu un apkopot statistiku un informāciju par apskatīto preci vai rezervācijām. Visi šie dati tiek apkopoti anonīmi, tas nozīmē, ka mēs nevaram savienot datus ar individuālu lietotāju vai autentificētu lietotāju, kas pieteicies vietnē ar mūsu tiešsaistes autentifikācijas pakalpojumu.

    12. Sīkdatņu izmantošana

    ATAR un mūsu partneri arī izmanto sīkdatnes un citas tehnoloģijas, lai atcerētos personas informāciju, kad jūs izmantojat mūsu tīmekļa vietni, programmas un tiešsaistes pakalpojumus. Tas notiek, piemēram, atceroties informāciju, ko jūs iepriekš norādījāt tīmekļa veidlapā. Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas divu veidu sīkdatnes:

    • Sesijas sīkdatnes: tās ir pagaidu sīkdatnes, kas saglabājas jūsu pārlūkprogrammas sīkdatņu failā, līdz jūs dodaties prom no mūsu tīmekļa vietnes. Sīkdatne pazudīs, ja jūs nepiekļūstat vietnei kādu laiku.
    • Paliekošās sīkdatnes: šāda veida sīkdatnes paliek jūsu pārlūkprogrammas sīkdatņu failā ilgāku laiku. Šis laiks ir atkarīgs no izvēles, ko jūs pieņemat, uzstādot savu interneta pārlūkprogrammu. Paliekošās sīkdatnes ļauj nodot informāciju uz tīmekļa serveri katru reizi, kad kāds apmeklē vietni. Paliekošās sīkdatnes ir pazīstamas arī kā izsekojošās sīkdatnes. Šajās sīkdatnēs var glabāties, piemēram, bet ne tikai, Vietnes valodas iestatījumi, lai atcerētos nākamā apmeklējuma laikā izmantojamo Vietnes valodu.

    13. Trešo personu sīkdatnes

    • ATAR var jebkurā laikā izmantot trešās personas reklāmas sniedzējus, apmeklētāju plūsmas analītikas pakalpojumu sniedzējus un citus, lai nodrošinātu reklāmu un izsekotu mūsu komunikāciju ar Vietnes lietotāju. Trešās personas var izmantot sīkdatnes, lai izvērtētu reklāmu efektivitāti un personalizētu reklāmas saturu. Informācija, ko trešās personas-reklāmas sniedzēji var vākt, var iekļaut tādus datus kā ģeogrāfisko atrašanās vietu vai kontaktinformāciju, piemēram, e-pasta adresi.
    • ATAR tīmekļa vietnē (www.atarkafija.lv) var tikt ievietotas saites uz trešo personu interneta mājaslapām, kurām ir savi lietošanas un personas datu aizsardzības noteikumi, par ko ATAR nenes atbildību.

    14. Sīkdatņu atļaušana un bloķēšana

    • Jūs varat atļaut vai bloķēt sīkdatnes, mainot savas interneta pārlūkprogrammas iestatījumus. Lūdzam skatīt savas pārlūkprogrammas instrukcijas lai uzzinātu vairāk par to, kā mainīt savas pārlūkprogrammas iestatījumus.
    • Lūdzam ņemt vērā, ja sīkdatnes tiek bloķētas, noteiktas ATAR tīmekļa vietnes īpašības nebūs pieejamas.

    15. Grozījumi Privātuma politikā

    ATAR ir tiesības vienpusēji grozīt Privātuma politiku, padarot pieejamu Klientam tā aktuālo versiju. Ar privātuma politikas aktuālo versiju iespējams iepazīties ATAR tīmekļa vietnē www.atarkafija.lv/privatuma-politika.

    1
    false
    false
    true
    Удалить
    Изменить
    tr
    Политика использования файлов cookie
    Обращаем ваше внимание, что наш интернет-магазин использует куки-файлы (Engl. "Cookies"). Куки-файлы - это небольшой текстовый файл, который веб-сайт сохраняет на вашем компьютере или мобильном устройстве при посещении сайта. Это позволяет веб-сайту запоминать ваши действия и выбор (регистрацию, язык, размер шрифта и другие параметры отображения), поэтому вам не нужно повторно вводить его каждый раз, когда вы возвращаетесь на сайт или переходите с одной страницы на другую. Принимая использование куки-файлы, вы соглашаетесь с тем, что мы будем собирать и использовать куки-файлы на вашем устройстве. Вы можете отозвать свое согласие в любое время, удалив сохраненные куки-файлы. Узнайте больше здесь: aboutcookies.org.